Rudinka v lete

Združenie majiteľov lesov a pasienkov ,p.s. Rudinka dáva do pozornosti Oznámenie o mieste a konaní zhromaždenia.

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 3. marca 2018 o 15:00 hod zhromaždenie do Kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14:30 do 15:00 hod.

Program:
1. Otvorenie a voľba pracovných komisií
2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL
3. Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku
4. Správa dozornej rady
5. Voľba členov výboru a DR
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia, RUZ, rozdelenia zisku
8. Záver
9. Vyplatenie podielov zo zisku, občerstvenie, voľná diskusia

Vlastník podielov sa môže nechať zastupovať na základe splnomocnenia. V prípade neúčasti podielnika na zhromaždení a nedoručenia splnomocnenia bude dotyčnému zaslaná výplata podielov poštou, znížená o manipulačný poplatok 5 euro. Žiadame o maximálnu účasť, aby riadne zhromaždenie bolo uznášaniaschopné a aby mohla byť schválená ročná uzávierka účtovníctva, vyplatené podiely a zvolené riadiace orgány združenia


Ing. Ján Ďurec, predseda


Splnomocnenie si môžete stiahnuť tu: Splnomocnenie_2018

 

Download the PDF file .