Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p.s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 04. marca 2017 o 15:30 hod riadne zhromaždenie do kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 15:00 hod do 15:30 hod.

Program:
1. Otvorenie a voľba pracovných komisií
2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL
3. Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku
4. Správa dozornej rady
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia, RUZ, rozdelenie zisku
7. Záver
8. Vyplatenie podielov zo zisku, občerstvenie, voľná diskusia

Vlastník podielov sa môže nechať zastupovať na základe splnomocnenia. V prípade neúčasti podielnika na zhromaždení a nedoručenia splnomocnenia, bude dotyčnému zaslaná výplata podielov poštou, znížená o manipulačný poplatok 5,00 Eur. Žiadame o maximálnu účasť, aby riadne zhromaždenie bolo uznášania schopné a aby mohla byť schválená ročná uzávierka a vyplatené podiely.

Tu si môžete prevziať splnomocnenie, ktoré treba vytlačiť, vypísať a doručiť: … splnomocnenie


S pozdravom Ing. Ján Ďurec, predseda