Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p.s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 16. januára 2016 o 16:00 hod riadne zhromaždenie do kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 15:00 hod do 16:00 hod.

Program:
1. Otvorenie a voľba pracovných komisií
2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL
3. Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku
4. Správa dozornej rady
5. Diskusia – oddelenie časti spoločnej nehnuteľnosti
6. Schválenie uznesenia, RUZ, rozdelenie zisku
7. Záver
8. Vyplatenie podielov zo zisku, občerstvenie, voľná diskusia

Vlastník podielov sa môže nechať zastupovať na základe splnomocnenia. V prípade neúčasti podielnika na zhromaždení a nedoručenia splnomocnenia, bude dotyčnému zaslaná výplata podielov poštou, znížená o manipulačný poplatok 5,00 Eur. Žiadame o maximálnu účasť, aby riadne zhromaždenie bolo uznášania schopné a aby mohla byť schválená ročná uzávierka a vyplatené podiely.

Tu si môžete prevziať splnomocnenie, ktoré treba vytlačiť, vypísať a doručiť: … splnomocnenie


S pozdravom Ing. Ján Ďurec, predseda