Program rozvoja obce (ďalej len PRO) predstavuje strednodobý dokument stratégie trvalo udrţateľného rozvoja obce Rudinka v období rokov 2016-2022. PRO predstavuje základný dokument určený pre riadenie samosprávy, pričom sa opiera o poznanie situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území.


Download the PDF file .